Başlık

Sonuçların Kaydedilmesi, Raporlanması ve Arşivlenmesine Yönelik SÇP'nin yazılması

Neden

Laboratuvar, tetkiki isteyen kişinin laboratuvar test sonuçlarını doğru, eksiksiz ve zamanında almasını sağlamaktan sorumludur.

 

Sonuçların kaydedilmesi ve raporlanması son derece özenle yapılması gereken bir işlemdir; laboratuvarın kaydetme/raporlama sistemi yeterli kalitede değilse bu durum sonuçların tetkiki isteyen kişiye doğru şekilde iletilmesini etkileyebilir. Kaydetme ve raporlama sistemi standartlaştırılmadığı ve kalite kontrolünden geçirilmediği sürece tetkik ne kadar kalite güvencesiyle yapılırsa yapılsın bu, sonuçların kalitesini güvence altına alamaz.

Ne

Sonuçların Kaydedilmesi, Raporlanması ve Arşivlenmesine Yönelik SÇP'yi yazın. Bu SÇP'nin kapsamında şu prosedürler yer almalıdır:

 • Sonuçların kaydedilmesi
  Tüm kayıtlarda, formlarda ve raporlarda gerekli olan tüm verilerin doğru şekilde kaydedilmesinin sağlanması.
 • Sonuçların yayınlanmadan önce incelenmesi ve onaylanması
  Yetkili personel tarafından sonuçların kayıtlar, raporlar ve çalışma formları arasında doğru bir şekilde aktarıldığının ve nihai raporun eksiksizliğinin kontrol edilmesi (bkz. 2. aşamanın önceki adımlarında yapılan aktivite).
 • Sonuçların raporlanmasına yönelik olağan prosedür
  Sonuçlar yetkili personel tarafından, nihai, onaylı ve resmî haliyle hastaya değil daima tetkiki isteyen kişiye rapor edilmelidir. Sonuçlar, referans aralıkları (2. aşamada ele alınmıştı) ve açıklamalar kabul görmüş kelimeler/sözdizimi kuralları ve terminoloji doğrultusunda raporlanmalıdır.
 • Acil numunelerin sonuçları konusunda tetkiki isteyen kişiye derhâl bildirimde bulunulması (2. aşamanın önceki adımlarında ele alınmıştı)
 • Sonuçların kritik değer aralığında çıkması halinde tetkiki isteyen kişiye derhâl bildirimde bulunulması (bu prosedür daha önce 2. aşamada geliştirilmişti). 2. aşamanın önceki adımlarında geliştirilen Acil Bildirim Formu'nu SÇP'ye ek olarak dâhil edin.
  Bu prosedür, tetkiki isteyen kişi ile hiçbir şekilde irtibat kurulamaması halinde laboratuvarın irtibat sağlanana kadar denemeyi bırakmamasını sağlamalıdır.
 • Telefon veya diğer elektronik ortamlar aracılığıyla raporlama
  Doğru klinisyenin arandığına ve klinisyenin doğru hasta için doğru sonuçları kaydettiğinin teyit edilmesine dikkat edilmesi.
 • Yetersiz kalitede olmasına rağmen yine de test edilmiş numunelerin sonuçlarının raporlanması
  Klinisyenin durumla ilgili bilgilendirilmesi ve bu sonuçlar daha az güvenilir olacağı için dikkatle yorumlanması gerektiğinin açıklanması.
 • Raporların değiştirilmesi
  Sonuç raporlandıktan sonra bir tetkikin hatalı olabileceğinin tespit edilmesi halinde (örneğin düşük kaliteli bir ayıracın kullanılması nedeniyle), hastaya doğru tanı koyabilmesi ve doğru tedaviyi uygulayabilmesi için tetkiki isteyen kişi, sonucun daha az güvenilir olduğu veya hatta yanlış olabileceği konusunda bilgilendirilmelidir. Orijinal raporda yapılan değişiklikler açıkça görülebilir olmalı ve değişiklikleri yapan kişinin adı, değişiklik tarihi ve saatine de yer verilmelidir. Elektronik raporlama sistemlerinde tüm değişiklikleri kaydeden bir takip ve izleme işlevi kullanılmalıdır.
 • Sonuçların arşivlenmesi
  Resmî Sonuç Raporlarının nüshaları laboratuvar tarafında belirli bir süre saklanır. Raporlar değiştirildiğinde, orijinal rapor da revize edilen raporlarla birlikte arşivlenir. Sonuçların tetkiki isteyen kişiye derhâl bildirilmesi gerektiği durumlarda tamamlanan Acil Bildirim Formu gerekirse daha sonra teyit edilebilmesi için resmî Sonuç Raporu'na eklenmelidir.

Nasıl ve kim?

Sonuçların raporlanmasından sorumlu personel ile işbirliği içinde Kalite Sorumlusu:

 1. Sonuçların raporlanmasından sorumlu personel ile işbirliği içinde SÇP'nin genel hatlarını ortaya koyar.
 2. Ana SÇP'deki Prosedür SÇP'si yazımına ilişkin protokol doğrultusunda ve Ana SÇP'ye eklenmiş olan Prosedür SÇP'si şablonunu kullanarak SÇP'yi yazar.
 3. Doküman Kontrolüne Yönelik SÇP prosedürleri doğrultusunda SÇP'yi inceler ve onaylar.
 4. SÇP hazır olduğunda, SÇP nüshalarının nerelerde bulunması gerektiğini belirler ve bunu SÇP'de bildirir (SÇP'nin yeni bir versiyonu basıldığında tüm nüshaların etkin ve doğru bir şekilde değiştirilmesini kolaylaştırmak amacıyla).
 5. SÇP'yi Okudum ve Anladım Listesi'ne dâhil edip hangi personelin SÇP'yi okuması gerektiğini belirtir (SÇP'de açıklanan prosedürlerden herhangi biriyle bir şekilde ilgili olan personel).
 6. Haftalık personel toplantısında SÇP'yi sunar ve içeriği ile kimlerin SÇP'yi okuması gerektiğini açıklar.
Yol Haritası Aktivitesine Genel Bakış Bölümüne Dön
Bu aktivite KSE, Bilgi Yönetimi kapsamındadır
ISO15189:2012: 5.8.1 5.9.1 5.9.3
ISO15190:2003: