Başlık

Yıllık kalite planı döneminin sonunda idari bir incelemenin yapılması

Neden

Yıllık kalite planının başlangıcında belirlenen hedeflere erişilip erişilmediği Laboratuvar Yöneticisi tarafından izlenmeli ve incelenmelidir. Bu, kalite yönetim sisteminin uygulanması, sürdürülmesi ve iyileştirilmesinde sürekliliği sağlar.

Ne

İdari inceleme Laboratuvar Yöneticisi tarafından yapılır. İdari inceleme sırasında Laboratuvar Yöneticisi şu hususlara odaklanır/şu hususları inceler:

 • İç denetimler ve uygunsuzluk yönetiminden elde edilen performans verileri ve/veya bilgileri
 • Laboratuvarın işleyişindeki önemli değişikliklerin incelenmesi
 • Kalite yönetim sisteminin doğru ve zaman çizelgesine uygun şekilde uygulandığının onaylanması
 • Personel ve hizmet kullanıcılarından alınan geribildirim (şikâyetler, memnuniyet anketleri vb.)
 • Mevcut sürekli iyileştirme aktivitelerinin durumu
 • Yeni iyileştirme fırsatlarının belirlenmesi ve mevcut kaynaklar doğrultusunda bu fırsatlar arasında seçim yapılması ve fırsatların öncelik sırasına konulması
 • İdari inceleme sonrasında yapılacak takip eylemleri için gerekli kaynakların toplanması

 

Şu unsurlar idari inceleme girdisi niteliğindedir:

 • Son idari incelemede (bir yıl önce) belirlenen eylemlerin takibi
 • Yıllık Kalite Planı'nda belirlenen hedeflere erişilmesi
 • Laboratuvar tedarikçilerinin seçilmesi ve bu tedarikçilerin değerlendirilmesinin sonucu
 • Tahmini bitiş sürelerine uyumun değerlendirilmesi
 • Personelin yeterliği (yeterlik değerlendirmeleri) ve eğitim ihtiyaçları
 • Dış kalite değerlendirmelerinin sonuçları
 • İç ve dış kalite denetimlerinin raporları ve takibi
 • İyileştirilebilecek noktalara ilişkin öneriler
 • Üç aylık kalite raporları
 • Şikâyet formları
 • ...

 

İdari inceleme bulguları İdari İnceleme Raporu'nda kaydedilir. Bu raporda incelenen her konu için şu hususlar açıklanır:

 • Alınan kararlar
 • Karara varılmadan önce yapılan tartışmalara/müzakerelere ilişkin açıklama
 • Takip eylemleri
 • Sonuç

 

Sağ sütunda bir İdari İnceleme Örneği'ne yer verilmiştir. Bu örnek, bir Ulusal Tüberküloz Referans Laboratuvarı'nın İdari İncelemesidir ancak idari inceleme yürütme formatı diğer laboratuvar türleri için de aynıdır. İdari inceleme raporu gelecek yılın yeni Yıllık Kalite Planı'na ilişkin girdi niteliğindedir.

 

NOT: İdari inceleme geleneksel olarak yılda bir defa yapılır. Ancak kalite yönetim sisteminin uygulanışının ilk dönemlerinde idari incelemenin yılda iki defa yapılması daha uygun olabilir.

Nasıl ve kim?

Laboratuvar Yöneticisi:

 1. İdari incelemeyi organize eder, tüm kilit personelin ve ilgili dokümanların kapsam dâhilinde olduğundan emin olur.
 2. Bu inceleme bulgularını bir İdari İnceleme Raporu'na kaydeder. Eylem planlarının tamamlandığına dair kanıtları da ekler. Mantıksal bir genel çerçeve oluşturur (Kalite Sisteminin Esasları çerçevesi izlenebilir) İnceleme sonucunda iyileştirilebilecek noktalara ilişkin önerilerde bulunulduysa bunları SÖMGZ eylem maddeleri formunda yazar.
 3. Son halini verdikten sonra raporu tarih atarak imzalar. Raporu takip edilmek ve arşivlenmek üzere Kalite Sorumlusu'na gönderir.
 4. İdari inceleme bulgularını haftalık personel toplantısında tüm laboratuvar personeline sunar ve İdari İnceleme sonucu ortaya çıkan eylem maddelerini tartışır.
 5. İdari inceleme yürütülmesine yönelik prosedürü bir SÇP'de belgelendirir.

 

Kalite Sorumlusu

 1. Haftalık personel toplantısında tartıştıktan sonra İdari İnceleme Raporu'nu İdari İncelemeler ve Yıllık Kalite Planları klasöründe uygun bölümde saklar.
 2. Üç Aylık Raporlar aracılığıyla ve haftalık personel toplantılarının tutanaklarına eylem maddeleri ekleyerek eylem planının uygulanışını izler. Böylece her haftalık personel toplantısında eylem maddelerinin üzerinden geçilir ve uygulamanın ne durumda olduğu sorulabilir. Bu toplantılara laboratuvar yöneticisi de katıldığı için laboratuvar yöneticisi son tarihler geçmesine rağmen eylem maddelerini uygulamayan personele mümkün olan en kısa sürede bu eylem maddelerini uygulamaları için baskı yapılabilir.
Yol Haritası Aktivitesine Genel Bakış Bölümüne Dön
Bu aktivite KSE, Organizasyon kapsamındadır
ISO15189:2007: 4.15.1 4.15.2 4.15.3 4.15.4
ISO15189:2012: 4.15.1 4.15.2 4.15.3 4.15.4
ISO15190:2003: