Başlık

Kalite Proje Ekibi'nin Atanması. Bu ekibin başkanı Kalite Odak Kişisi olarak atanır

Neden

Kalite yönetim sisteminin uygulanması, laboratuvar uygulamalarının farklı alanlarında birçok faaliyetin yürütülmesini gerektiren uzun bir süreçtir. Bu sürecin koordine edilmesi tek bir kişi tarafından yapılamayacak kadar büyük bir iştir. Kalite yönetim sisteminin uygulanmasının koordine edilmesi, planlanması, yönetilmesi ve yürütülmesi için çok daha fazla kişinin bir ekip altında bir araya gelerek birlikte çalışması gerekir.

Ne

Bu araçta, yapılması gereken iş miktarı ile baş edilmesi için strateji olarak bir Kalite Proje Ekibi'nin atanması belirlenmiştir. Bu ekip, kalite yönetim sisteminin uygulanmasında görevli ana koordinasyon organıdır. Bu araçta belirtilen aktivitelerin yürütülmesinde yönetimi destekleyecektir.

 

Kalite Proje Ekibi'nin başkanı laboratuvarın Kalite Odak Kişisi olarak atanacaktır. Bunu daha kısıtlı sorumluluğa ve göreve sahip bir Kalite Sorumlusu olarak düşünebilirsiniz ("gerçek" Kalite Sorumlusu 2. aşamada atanacaktır). Kalite Odak Kişisi, bu aracın doğru şekilde uygulanıp uygulanmadığını yakından takip edecektir. Kalite Odak Kişisi'nin sorumlulukları şunlardır:

 • Koordinasyon fonksiyonu: Araç aktivitelerinin ekip üyeleri tarafından doğru ve zamanında uygulanmasının sağlanması.
 • Danışmanlık fonksiyonu: Kalite yönetim sisteminin uygulanmasında kaydedilen ilerleme konusunda Laboratuvar Yöneticisi'ne düzenli rapor sunulması ve laboratuvar yöneticisine özel görevlerin bulunduğu faaliyetlerin yürütülmesi konusunda gerektiğinde Laboratuvar Yöneticisi ile işbirliği yapılması.
 • Bilgi fonksiyonu: Kalite yönetimine ilişkin çeşitli konularda daha fazla bilgi almak için laboratuvar personeli bu kişiye başvurabilir. Tam tersi de mümkündür: Kalite Odak Kişisi kalite yönetim sistemi ile ilgili olarak personel üyelerine bilgi sağlayabilir.

 

Kalite Proje Ekibi üyelerinin görev ve sorumlulukları şunlardır:

 • Aktivitelerin yürütülmesi: Kalite Odak Kişisi tarafından kendilerine atanan aktivitelerin/görevlerin yerine getirilmesi. Bu aktivitelerin yürütülmesinde laboratuvardaki diğer personel üyelerinin katılımının sağlanması. Örneğin: Sonuçların Kaydedilmesi ve Raporlanmasına yönelik bir Standart Çalışma Prosedürü (SÇP) yazılması gerekiyorsa ekip üyesi SÇP'yi yazarken veri giriş elemanı ile yakın işbirliği yapmalıdır.
 • Danışmanlık/raporlama: Ekip üyesi kendisine atanan aktivitelerin durumu konusunda Kalite Proje Ekibi'ne rapor vermelidir.
 • Planlama: Ekip üyesi, kalite yönetim sisteminin uygulanmasının koordinasyonunda aktif görev almalı ve ekip toplantıları sırasında aktivitelerin planlanmasına yardımcı olmalıdır.

 

Bu ekip ayda en az iki defa toplantı yaparak kaydedilen ilerlemeyi görüşecek ve karşılaşılan sorunlara çözüm bulacaktır. Laboratuvar Yöneticisi de bu toplantılara katılmalıdır, ancak toplantılara Kalite Odak Kişisi başkanlık yapar. Bu toplantıların tutanakları Kalite Proje Ekibi'nden bir üye tarafından tutulur (toplantılara başkanlık yapacağı için Kalite Odak Kişisi yapamaz). Bu tutanaklar proje ekibinin tüm üyelerine ve Laboratuvar Yöneticisine dağıtılmalı ve arşivlenmelidir (bu tutanaklar toplantıların yapıldığını kanıtlar ve kaydedilen ilerlemenin izlenmesinde araç olarak kullanılır).

Nasıl ve kim?

Laboratuvar Yöneticisi:

 1. Yapılması gereken işe (laboratuvarın büyüklüğüne göre değişir) göre Kalite Proje Ekibi'nin kaç kişiden oluşması ve laboratuvarın en son hangi tarihte akreditasyon alması gerektiğine karar verir. Ancak, yönetilebilirliğin ve işlerliğin sağlanması için grubun küçük (maksimum 6 kişi) tutulması gerektiği unutulmamalıdır. Deneyimlerimiz bu ekipteki üye sayısının fazla olmasının sorunlara ve gecikmelere yol açabileceğini göstermiştir.
 2. Kalite Proje Ekibi üyesi olacak personel üyelerini atar. Bu aşamada atanacak Biyogüvenlik Sorumlusu'nu da ekibe dâhil eder. Ekibe bir de başkan atar; bu kişi aynı zamanda laboratuvarın Kalite Odak Kişisi olur.
 3. Kalite Proje Ekibi'nin üyesi olmanın ekstra zaman gerektirdiğini, personel üyelerinin bunu olağan işlerini yürüttükleri zamandan çalarak yapamayacakları unutulmamalıdır. Bu durum bilhassa Kalite Odak Kişisi için geçerlidir. Gerekirse Kalite Proje Ekibi üyelerinin (veya meslektaşlarının) aşırı iş yüküne maruz kalmaması için yeni personel alır veya laboratuvarı yeniden organize eder (mümkünse)
 4. Kalite Proje Ekibi üyelerine ve Kalite Odak Kişisi'ne görevlerinin ve sorumluluklarının neler olduğunu açıklar.
 5. Ekibin ilk toplantısını planlar (ayda en az iki defa, ancak uygunsa daha sık).
 6. Ekibin çalışmalarını izler. Karşılaşılan sorunların çözülmesine yardım eder ve ekibin sorunsuz şekilde çalışmaya devam etmesini sağlar.

 

Kalite Odak Kişisi:

 1. Ekip toplantılarına başkanlık yapar ve bu toplantıların tutanaklarını yazmakla sorumlu bir ekip üyesi belirler.
 2. Aktivitelerde kaydedilen ilerlemeyi izler (tutanaklardaki eylem maddelerini görüşür, aşağıya bakınız).
 3. Laboratuvar Yöneticisi'ni gelişmeler konusunda bilgilendirir.

 

Tutanakları yazmakla sorumlu Kalite Proje Ekibi üyesi:

 1. Her toplantının tutanağını tutar ve bunları toplantıdan sonraki gün ekibin kalanına dağıtır. Tutanaklarda şu bölümlerin bulunması şarttır:
 2. "Tutanaklar" adında yeni bir klasör oluşturur.
 3. "Kalite Proje Ekibi Tutanakları" adında bir bölüm oluşturur ve tutanakları bu bölümde arşivler.

 

NOT: Sağ sütunda tutanak şablonu bulunmaktadır, bu şablonu Kalite Proje Ekibi'nin toplantılarında tutulacak tutanaklar için kullanabilirsiniz. Bu şablonu ihtiyaçlarınıza ve isteklerinize uygun şekilde düzenleyebilirsiniz.

Yol Haritası Aktivitesine Genel Bakış Bölümüne Dön
Bu aktivite KSE, Organizasyon kapsamındadır
ISO15189:2007: 4.1.5
ISO15189:2012: 4.1.2.1 4.1.2.4
ISO15190:2003: