Başlık

Personelin performans değerlendirilmesinden geçirilmesinin organize edilmesi

Neden

Laboratuvardaki bütün çalışanların performansı düzenli olarak değerlendirilerek herkesin beklentiler doğrultusunda performans gösterdiği teyit edilmeli ve kayıt altına alınmalıdır. Böylece potansiyel sorunlar erken bir safhada tespit edilerek ileride daha büyük sorunların çıkması önlenir.

Ne

En az iki yılda bir, ancak tercihen daha sık bütün laboratuvar çalışanlarını performans değerlendirmesinden geçirin. Performans değerlendirmesi yeterlik değerlendirmesinden daha kapsamlıdır ve sadece teknik yeterlik değil, personelin güvenlik kurallarına uyup uymadığı, dakikliği, politikalara uyup uymadığı, iletişim becerileri (müşteriler ile iletişim de dâhil) ve profesyonel davranışları da değerlendirilir.

 

Sağ sütunda verilen DSÖ Laboratuvar Kalite Yönetim Sistemi (DSÖ LKYS) el kitabında performans değerlendirmelerine ilişkin ayrıntılı bilgi bulunabilir.

Nasıl ve kim?

Laboratuvar Yöneticisi:

  1. Ana SÇP'deki Prosedür SÇP'si yazımına ilişkin protokol doğrultusunda ve Ana SÇP'ye eklenmiş olan Prosedür SÇP'si şablonunu kullanarak Performans Değerlendirmesi Yapılmasına yönelik bir SÇP yazar. Sağ sütunda verilen artalan bilgisinden yararlanır. Ayrıca performans değerlendirmesinden elde edilen bulguların kaydedilmesi için standartlaştırılmış bir form geliştirir. Böylece değerlendirmeler sırasında hiçbir şeyin unutulmaması sağlanır. Bu formu SÇP'ye ekler.
  2. SÇP'de açıklanan prosedürler doğrultusunda bütün personeli performans değerlendirmesinden geçirir.
  3. Performans değerlendirmesinden elde edilen bulguları kaydeder ve bunları değerlendirilen personel üyesi ile görüşür. Personel üyesi eleştiriyi kabullenmekte zorlanabileceği için bu görüşmenin dikkatli bir şekilde yapılması gerektiğini unutmamalıdır. Bu görüşmenin amacı, performans sorunlarının ardındaki kök nedenin tespit edilmesidir (kötü performansın kök nedenlerinin her zaman personelle ilgili olmayabileceğini, bazen organizasyon veya SÇP'lerin yetersiz olmasına bağlı olabileceği unutulmamalıdır.) Personel ile birlikte kök nedenlerin ortadan kaldırılması ve performansın iyileştirilmesine yönelik etkili bir yaklaşım geliştirir.
  4. Değerlendirmelerden elde edilen bulguları ve bu bulguların görüşülmesi sonrası varılan kararları rapor haline getirir. Hem olumlu hem olumsuz bulguları ve olumsuz bulguların kök nedenlerini açıklar. Kötü performansın kök nedenlerini ortadan kaldıracak stratejiyi açıklar.
  5. Eğitim ihtiyaçları tespit edilirse: Uygun bir eğitim bulur ve personeli istenen eğitime göndermek için fon arar.
  6. Performans değerlendirmesi raporunu personele ait Personel Dosyası'nda arşivler (2. aşamanın önceki adımlarında geliştirilmişti).

 

En fazla iki yıl sonra:

  1. SÇP doğrultusunda tekrar performans değerlendirmesi yapar. Bunu yapmadan önce son değerlendirme raporunu okuyarak son performans değerlendirmesinde tespit edilen kötü performans gösterilen noktalarda iyileşme sağlanıp sağlanmadığını kontrol eder.
Yol Haritası Aktivitesine Genel Bakış Bölümüne Dön
Bu aktivite KSE, Personel kapsamındadır
ISO15189:2007: 4.1.5 4.12.5 5.1.2 5.1.4 5.1.12
ISO15189:2012: 4.1.1.4 5.1.6
ISO15190:2003: