Başlık

Bir personel yeterlik değerlendirmesi yapılması

Neden

Bütün laboratuvarlarda kendilerine verilen görev ve sorumlulukları yerine getirebilecek yeterlikte personel bulunmalıdır. Doğru laboratuvar test sonuçları, tetkik sürecinin bütün aşamalarında yapılan her prosedürün yürütülmesinde gerekli yeterliğe sahip personel ile mümkündür. Bütün personelin yeterliği kanıtlanmalı ve belgelendirilmelidir. Bu, özellikle akredite laboratuvarlar ve akreditasyon başvurusunda bulunacak laboratuvarlar için önem teşkil eder.

Ne

Yeterlik, yeterlik değerlendirmeleri yapılarak ölçülebilir ve belgelendirilebilir. Bu süreçte, Laboratuvar Yöneticisi her personel üyesinin kendisine verilen görev ve sorumlulukları doğru ve yetkin bir şekilde yerine getirip getiremediğini araştırır. Yeterlik değerlendirmesi yapılırken kullanılabilecek bazı teknikler vardır:

 • Personelin yaptığı işlerin doğrudan izlenmesi
 • Personel tarafından hazırlanan işlem tablolarının ve personelin laboratuvar günlüğünün incelenmesi
 • DKK panellerinin analizinde yeterliğin değerlendirilmesi
 • Becerilerin değerlendirilmesi
 • Sınav yolu ile bilginin değerlendirilmesi

 

Yeterlik değerlendirmeleri yapılmasının bir başka önemli hedefi de eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesidir. Personelin eğitim geçmişi, yerine getirdiği görevlerle karşılaştırılmalıdır. Personelin eğitim profilinde eksiklikler tespit edilirse personel uygun eğitime gönderilmelidir (bkz. 1. aşamada tamamlanan eğitim ihtiyaçlarının değerlendirilmesi konusundaki aktivite).

 

Her personelin yeterliği her yıl veya personel yeni bir teknik uygulamaya başladığında değerlendirilmelidir: Personel resmî oryantasyon ve eğitim süreci tamamlanır tamamlanmaz (yani personel ayrıntılı gözetim altında olmadan testleri yürütmeye başladığında). Laboratuvar Yöneticisi'nin yeterliğinin de değerlendirilmesi gerektiğini unutmayın. Bu değerlendirme mümkünse daha üst kademedeki biri tarafından yapılmalıdır. Hastane laboratuvarlarında bu değerlendirme görevini hastane yönetiminden biri veya dış laboratuvardan bir uzman üstlenir.

 

DSÖ Laboratuvar Kalite Yönetim Sistemi (LKYS) eğitiminde, yeterlik değerlendirmesi yapılmasına ilişkin bir bilgi formu verilmiştir.

Nasıl ve kim?

Laboratuvar Yöneticisi:

 1. Ana SÇP'deki Prosedür SÇP'si yazımına ilişkin protokol doğrultusunda ve Ana SÇP'ye eklenmiş olan Prosedür SÇP'si şablonunu kullanarak yeterlik değerlendirmesi yapılmasına yönelik bir SÇP yazar. Sağ sütunda SÇP yazımına ilişkin olarak verilen artalan bilgisinden yararlanır. Ayrıca yeterlik değerlendirmesinden elde edilen bulguların kaydedilmesi için standartlaştırılmış bir form geliştirir. Böylece değerlendirmeler sırasında hiçbir şeyin unutulmaması sağlanır. Bu formu SÇP'ye ekler.
 2. SÇP'de açıklanan prosedürler uyarınca bütün personeli yeterlik değerlendirmesinden geçirir. Her personelin iş tanımında belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekte gösterilen becerilerle karşılaştırır.
 3. Değerlendirmelerin bulgularını rapor haline getirir. Olumlu bulguları ve iyileştirilmesi gereken noktaları açıklar. İyileştirilmesi gereken noktaların takip edilmesinde kullanılacak stratejiyi de açıklar.
 4. Elde edilen bulguları her personel ile tek tek görüşür. İyileştirilmesi gereken noktaları ve personel üyesinin bunlar üzerinde nasıl çalışması gerektiğini tartışır.
 5. Personel üyesinin belirli yeterlikleri eksikse değerlendirilen personel üyesiyle birlikte bir iyileştirme stratejisi geliştirir.
 6. Eğitim ihtiyaçları tespit edilirse: Uygun bir eğitim bulur ve söz konusu personel üyesini istenen eğitime göndermek için fon arar.
 7. Yeterlik değerlendirmesi raporunu personele ait Personel Dosyası'nda saklar (bu dosya da 2. aşamada hazırlanmıştı).
 8. Laboratuvar yöneticisinin yeterlik değerlendirmesi de yapılmalıdır. Bu değerlendirmeyi kendi kurumunda yapmanın mümkün olup olmadığını araştırır. Örneğin laboratuvar hastane bünyesinde faaliyet gösteriyorsa değerlendirmeyi hastane yönetiminden birinin yapıp yapamayacağını kontrol eder.

 

Bir sene sonra:

 1. SÇP uyarınca tekrar yeterlik değerlendirmesi yapar. Bunu yapmadan önce son yeterlik değerlendirmesi raporunu okuyarak bir yıl önce yapılan yeterlik değerlendirmesinde tespit edilen, iyileştirilmesi gereken noktalarda iyileşme sağlanıp sağlanmadığına odaklanır.
Yol Haritası Aktivitesine Genel Bakış Bölümüne Dön
Bu aktivite KSE, Personel kapsamındadır
ISO15189:2007: 4.1.5 4.12.5 5.1.2 5.1.4 5.1.11 5.1.12
ISO15189:2012: 4.1.1.4 5.1.6 5.1.7
ISO15190:2003: