Adding life to years
Text size:

Castrelo de Miño


Castrelo de Miño

Committed To Becoming More Age-Friendly

Castrelo de Miño  Spain
Print this page City population: 162050 % over 60Joined Network in 2014

Castrelo de Miño é un municipio galego situado na parte occidental da provincia de Ourense. Pertence á comarca do Ribeiro.

O Concello de Castrelo de Miño ten unha población envellecida, polo que ten como obxectivos:

 • Impulsar a participación activa das persoas maiores no municipio.
 • Ofertar actividades axeitadas para persoas maiores.
 • Velar pola promoción de hábitos saudables de forma que contribuan ao mantemento da autonomía persoal ao longo da vida.
 • Promover a mobilidade e a accesibilidade para facilitar a participación.

Con case o 50% da súa poboación por encima dos 60 anos, Castrelo de Miño conta con diversas actividades para a promoción de políticas municipais que favorecen o envellecemento activo, entre as que podemos destacar:

 • Time Bank: esta é unha ferramenta para o intercambio de actividades e apoio entre os cidadáns.
 • Castrelo Móvese: un conxunto de actividades deseñadas para fomentar o desenvolvemento do deporte e a actividade física. Ademáis, existen actividades de ximnasia de mantemento para os nosos maiores.
 • Parques biosaudables: recintos deseñados para facilitar prácticas ximnásticas, incluso de carácter terapéutico, para os maiores.
 • Taller de memoria: actividades nas que unha traballadora social ensina técnicas para o mantemento e mellora da memoria, tamén ferramentas útiles para o día a día.
 • Castrelo Bus: un servizo público de transporte que ofrece o Concello de Castrelo de Miño desde 2014 para favorecer a mobilidade dos maiores dentro do municipio.

____________________________

Castrelo de Miño is a Galician municipality located in the western part of the province of Ourense. It belongs to the region of Ribeiro.

The City of Castrelo de Miño has an ageing population and aims to:

 • Encourage active participation of older people in the township.
 • Offer suitable activities for elderly.
 • Ensure the promotion of healthy habits in ways that contribute to the maintenance of personal autonomy throughout life.
 • Promote mobility and accessibility to facilitate participation.

With almost 50% of the population over age 60, Castrelo de Miño has municipal policies that promote active ageing, among which are:

 • Time Bank: this is a tool for the exchange of activities and support between citizens.
 • Castrelo Móvese: a set of activities designed to promote the development of sport and physical activity. In addition, there’ re fitness training activities for our aged people.
 • Healthy Parks: enclosures designed to facilitate gymnastic practices, including therapeutic nature, for aged people.
 • Workshop memory: a social worker teaches older people techniques for maintaining and improving their memory, which are also useful tools for everyday life.
 • Castrelo Bus: a public transport service offered by the city hall of Castrelo de Miño from 2014 to promote greater mobility within the municipality.

_______________________

Castrelo de Miño es un municipio gallego situado en la parte occidental de la provincia de Ourense. Pertenece a la comarca del Ribeiro.

El Ayuntamiento de Castrelo de Miño tiene una población envejecida, por lo que tiene como objetivos:

 • Impulsar la participación activa de las personas mayores en el municipio.
 • Ofertar actividades adecuadas para personas mayores.
 • Velar por la promoción de hábitos saludables de forma que contribuyan al mantenimiento de la autonomía personal a lo largo de la vida.
 • Promover la movilidad y la accesibilidad para facilitar la participación.

Con casi el 50% de su población por encima de los 60 años, Castrelo de Miño cuenta con diversas actividades para la promoción de políticas municipales que favorecen el envejecimiento activo, entre las que podemos destacar:

 • Banco del Tiempo: esta es una herramienta para el intercambio de actividades y apoyo entre los ciudadanos .
 • Castrelo Móvese : un conjunto de de actividades diseñadas para fomentar el desarrollo del deporte y la actividad física. Además, existen actividades de gimnasia de mantenimiento para nuestros mayores.
 • Parques biosaudables: recintos diseñados para facilitar prácticas gimnásticas, incluso de carácter terapéutico, para los mayores.
 • Taller de memoria: actividades en las que una trabajadora social enseña técnicas para el mantenimiento y mejora de la memoria, también herramientas útiles para el día a día.
 • Castrelo Bus : un servicio público de transporte que ofrece el Ayuntamiento de Castrelo de Miño desde 2014 para favorecer la movilidad de los mayores dentro del municipio.
Commitment Letter
Baseline Assessment
Strategy and Action Plan
Evaluation

Contact

Loading...