السـلطــات الـوطـنـيـــة

AMRO

Brazilian Health Surveillance Agency, Brazil                                                                           http://portal.anvisa.gov.br/wps/content/Anvisa+Portal/Anvisa/Inicio/Portos+Aeroportos+e+Fronteiras

Centers for Disease Control and Prevention, U.S.A                                                                                 http://www.cdc.gov/

Health Canada, Canada                                                                                                                                   http://www.hc-sc.gc.ca/index-eng.php

EURO

Health Protection Agency, UK                                                                                                                 http://www.hpa.org.uk/

Port Health Authorities (PHA), Germany  
http://www.port-health.org/sanitation/index.php?option=com_content&task=view&id=43

University of Thessaly                                                                                         http://www2.uth.gr/main/index/index_en.html

WPRO

General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of P.R.C                                 http://english.aqsiq.gov.cn/

 

 

The provision of links from the PAGnet website to other sites does not indicate endorsement of those sites by WHO, and WHO accepts no responsibility for the validity or accuracy of their content.