WHO MiNDbank: More Inclusiveness Needed in Disability and Development

A database of resources covering mental health, substance abuse, disability, general health, human rights and development

En folkhälsopolitik med människan i centrum (A People-Centered Public Health Policy)

Ministry of Health and Social Affairs, Government of Sweden Country Resources General Health Policies Sweden 20 June 2012 Policy document

This translation feature uses a third-party service. Please be advised that the machine-translated content may not be accurate. Translation only applies to this page and is not available for downloaded files or external links.

Print

Description

Folkhälsopolitiken bör vara framåtsyftande, stimulerande och inspirerande. Människor bör få möjlighet att själva definiera sin hälsa, att formulera sina eventuella problem och få möjlighet att finna lösningar på dessa. Respekten för varje människas integritet och kraft bör sättas i första rummet. Att ta ansvar för och påverka den egna hälsan ska kännas lustfyllt, engagerande och angeläget. Det bör finnas såväl verktyg för den enskilde som samhälleliga förutsättningar för att stödja en sådan utveckling. Den enskildes ansvarstagande stöds genom en effektiv samverkan mellan offentliga, privata och civilsamhällets aktörer.

Förverkligandet av en sådan politik vilar på fem viktiga byggstenar: Start – Barns och ungas uppväxtvillkor; Stöd – För att underlätta hälsosamma val; Skydd – Ett effektivt och säkert skydd mot hälsohot; Samverkan – Det gemensamma ansvaret för en god hälsa; Stärkt kunskapsstyrning – För ett effektivare folkhälsoarbete. En sådan politik bidrar inte bara till en god hälsa i befolkningen. Den bidrar också till samhällsekonomin. En god folkhälsa är en investering
för Sverige.

Health policy should be proactive, stimulating and inspiring. People should be able to define their health, to formulate any problems and have the opportunity to find solutions to these. Respect for each person's integrity and agency should be prioritized. Taking responsibility for and influencing one’s own health should be pleasurable, engaging and positive. There should be tools on both the individual and societal levels to achieve this development, which will be based upon the individual's responsibility and supported by an effective interaction between the public, private and civil society actors.

The realization of such a policy is based on five major building blocks: Start - Children and young people's living conditions; Support - In order to facilitate healthy choices; Protection - An effective and safe protection against health threats; Collaboration - The shared responsibility for good health; Strengthened knowledge management - To provide more effective public health work. Such a policy not only contributes to good health in the population; it also contributes to the national economy. Good public health is an investment for Sweden.

Content

Download File
Swedish, 590.3 kB pdf

WHO collates and provides external links to resources focusing on mental health, disability, general health, human rights and development but does not specifically endorse particular laws, policies, plans or other documents from countries or organisations. WHO also does not warrant that the information in this record is correct or refers to the most up-to-date version. Please read the site disclaimer for further details. If this record contains an error or is outdated, please notify us.