Policy - Food and Nutrition action plan in the Republic of Macedonia

Date:
2016
Date de fin:
2025
Published by:
Ministry of Health
Published year:
June 2016
Is the policy document adopted?:
No / No information
Type of policy:
Comprehensive national nutrition policy, strategy or plan

Tabs

Goals
Les buts, les objectifs ou les cibles de nutrition: 

Мисија

Да се обезбеди пристап до достапна, балансирана и здрава исхрана за сите граѓани во Република Македонија, без оглед на нивниот пол или социјален статус, преку спроведување на меѓусекторски политики, во контекст на „Здравје 2020“

 

Стратешки цели

Да се избегнат случаите на предвремено умирање и значајно да се намали оптоварувањето од НЗБ поврзани со исхрана, зголемената телесна тежина и дебелината, како и сите други форми на пореметувања во исхраната кај населението во Република Македонија, имајќи предвид дека таквите појави се под силно влијание на социјалните детерминанти на здравјето и негативно се одразуваат врз добросостојбата и квалитетот на животот. Оваа цел ќе се постигне со превземање на интегрирана, сеопфатна акција во голем број на општествени области преку пристапот на „цела Влада“ и „здравје во сите политики“. Акцискиот план е наменет за поддршка на координирана и сеопфатна имплементација на националните политики, за подобрување на системот за управувањето со храната, намалување на факторите на ризик поврзани со исхраната и намалување на распространетоста на болестите поврзани со исхраната.

Références: 

WHO Global Database on National Nutrition Policies and Programmes

Histoire des révisions

Aucun registre disponible pour ce contenu