Policy - National Program for the care of children and adolescents in the Slovak Republic/ Národný program starostlivosti o deti a dorast v Slovenskej republike na roky 2008 – 2015

Date:
2008
End year:
2015
Published by:
Ministry of Health
Published year:
January 2008
Is the policy document adopted?:
Yes
Adopted year:
2008
Adopted by:
Ministry of Health
Type of policy:
Health sector policy, strategy or plan with nutrition components

Tabs

Goals
Goals, objectives or targets related to nutrition: 

Prioritné oblasti pôsobenia

Strategické direktívy na zlepšenie zdravia a vývoja detí a dorastu vychádzajú z implementácie Európskej stratégie, ktoré zdôrazňujú sedem hlavných priorít:

Zdravie matky a novorodenca

Zdravie dieťaťa je neoddeliteľne spojené so zdravím matky odvíjajúc sa od jej reprodukčného zdravia, spôsobu života počas tehotenstva a postoja k dojčeniu. Antenatálna, perinatálna a následná zdravotná starostlivosť je dôležitá pre optimálny vývin dieťaťa až do dospelosti.

Výživa a fyzická aktivita

Zdravá výživa je základom pre zdravý vývin dieťaťa. Veľmi dôležité je zabezpečenie dojčenia čo najväčšiemu počtu detí v čo najdlhšom čase. Nesprávna výživa vedie k narušeniu zdravia a zhoršeniu vyživovacieho stavu. Predstavuje čoraz väčší problém takmer vo všetkých európskych krajinách. Môže viesť k obezite u školopovinných detí a zvýšiť riziko kardiovaskulárnych a iných systémových ochorení v neskoršom veku.
Primeraná a vyvážená zdravotne orientovaná fyzická aktivita je podmienkou zdravého telesného a duševného vývoja detí a dorastu. Zároveň podporuje osobný rozvoj, je účinná v prevencii telesných i duševných chorôb, predovšetkým chronických neinfekčných a kardiovaskulárnych chorôb. Zmysluplné trávenie voľného času napomáha predchádzať závislostiam od tabaku, alkoholu, omamných a psychotropných látok.

 

1. 2 Ciele

3. Bezpečné materstvo - cieľom je zabezpečiť optimálnu starostlivosť o tehotnú ženu a novorodenca. Zahŕňa snahu o znižovanie materskej úmrtnosti a chorobnosti, ako aj zlepšovanie zdravotného stavu novorodencov organizáciou rovnocenného prístupu k zdravotnej starostlivosti vrátane plánovaného rodičovstva s dôrazom na marginalizované rómske komunity a ostatné znevýhodnené skupiny obyvateľstva. Pediater a všeobecný lekár pre deti a dorast podporujú dojčenie a zdravú výživu novorodenca. Tieto činnosti je potrebné zakomponovať do zdravotnej politiky štátu, na ktorej základe sa vypracujú programy na rozvoj, poskytovanie služieb, zabezpečenie vzdelávania vrátane informačných kampaní, ktorých cieľom je uvedomelé „zdravé“ správanie sa ľudí a eliminovanie nerovnosti v prístupe k zdravotnej starostlivosti prostredníctvom podpory komunitnej práce v oblasti zdravotnej výchovy.

4. Podpora princípov Mother and baby friendly hospital initiative - správneho postoja ženy k materstvu, zdôrazňovania dôležitosti dojčenia, účasti otca pri pôrode a jeho prístupu na pracoviská šestonedelia.

 

2. 2 Ciele

1. Zabezpečenie správnej výživy u detí od narodenia až po dorastový vek s osobitným dôrazom na edukáciu detí a rodín z marginalizovaných rómskych komunít edukáciou v rodinách, školách, školských zariadeniach a vytvorenie aktívneho prístupu zodpovednosti za svoje zdravie.

2. Analyzovanie výskytu nadváhy a obezity u detí v jednotlivých vekových obdobiach.

3. Doplnenie vedomostí vzdelávaním detí o potravinách pomocou vzdelávacej pomôcky-softvéru „Pyramída“ vhodného pre deti do 14 rokov, rozdelených do troch vekových kategórií, ktorý je určený na tvorbu správneho jedálnička, zodpovedajúceho zásadám zdravej výživy.

4. Vypracovanie odporúčania k determinantu fyzická aktivita pre deti a dorast na zabezpečenie potrieb zdravého fyzického a duševného vývinu podľa vekových období.

5. Realizácia Kardiovaskulárneho programu „Zdravé srdce pre Slovensko“ pre deti a dorast ako súčasť Národného kardiovaskulárneho programu SR s dôrazom na primárnu prevenciu vzniku kardiovaskulárnych chorôb a na včasné odhalenie rizikových faktorov a prvých príznakov.

 

 

Reference: 

WHO Global Nutrition Policy Review 2009-2010

Revision log

DateUserLogState
Tue, 08/20/2019 - 14:17engesveenkEdited by engesveenk.published