Policy - Türk Gıda Kodeksi Gıdalara Vitaminler, Mineraller ve Belirli Diğer Öğelerin Eklenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (trans yağ) [Trans fat amendment]

Date:
January 2021
Published by:
Tarım ve Orman Bakanlığını
Published year:
May 2020
Is the policy document adopted?:
Yes
Adopted year:
May 2020
Adopted by:
7 Mayıs 2020 Tarihli ve 31120 Sayılı Resmî Gazete
Type of policy:
Legislation relevant to nutrition

Tabs

Legislation Details
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 11 ‒ (1) Vitaminler veya mineraller dışında bir diğer öğenin ya da vitaminler veya mineraller dışında bir diğer öğeyi içeren bir bileşenin gıdalara eklenmesi veya gıdaların üretiminde kullanılması; söz konusu diğer öğe veya bileşenin alım miktarının, dengeli ve çeşitli bir beslenme ile normal tüketim koşullarında beklenen makul alım miktarlarını aşmasına neden oluyorsa ve/veya tüketiciler için potansiyel bir risk oluşturuyorsa bu bölümde belirlenen süreç takip edilir.
(2) Genel Müdürlük, gerekli hallerde, bir diğer öğeyi veya bu diğer öğeyi içeren bileşeni EK-3’e dâhil etmek için Yönetmelik değişikliği yapılması kararı alabilir. Bu kapsamda yapılacak bir değerlendirme sırasında, ihtiyaç duyulması halinde Bilimsel Komisyonun görüşüne başvurabilir.
(3) İkinci fıkra kapsamında yapılan bir değerlendirme sonucunda;
a) Sağlık üzerinde zararlı bir etkisi bulunduğunun tespit edilmesi durumunda, söz konusu diğer öğe ve/veya bu diğer öğeyi içeren bileşen;
...
2) EK-3 Bölüm B’ye dâhil edilir ve gıdalara eklenmesine veya gıdaların üretiminde kullanılmasına sadece EK-3 Bölüm B’de belirtilen koşullar altında izin verilir.
...
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Uyum süreci
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) EK-3 Bölüm-B’de yer alan hükümlere uygun olmayan gıdalar 31/12/2020 tarihinden sonra son tüketiciye arz edilemez ve piyasada bulunamaz. Gıda işletmecileri, 31/12/2020 tarihine kadar Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliğinin 35 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendine uymak zorundadır.”
...
EK-3 GIDALARDA KULLANIMI YASAKLANMIŞ, KISITLANMIŞ VEYA İNCELEME ALTINA ALINMIŞ DIĞER ÖĞELER 
...
Bölüm B — Kullanımı Kısıtlanmış Diğer Öğeler 
Kısıtlı Madde 
Hayvansal kaynaklı yağda doğal olarak bulunan trans yağ dışındaki trans yağlar 
Kullanım Koşulları 
Perakende işletmelere arz edilen gıdalar ile son tüketiciye sunulan gıdalarda trans yağ miktarı toplam yağın 100 gramında 2 gramı geçmez.
Ek Gereksinimler 
Son tüketiciye veya toplu tüketim yerlerine yönelik olmayan bir gıdayı diğer gıda işletmecilerine arz eden gıda işletmecileri; hayvansal kaynaklı yağda doğal olarak bulunan trans yağ hariç olmak üzere kullanım koşulları dışındaki trans yağ miktarı hakkında bu işletmecilere bilgi verir. 
...

Revision log

DateUserLogState
Thu, 03/18/2021 - 14:51engesveenkEdited by engesveenk.published
Tue, 05/26/2020 - 10:36engesveenkCreated by engesveenk.published