Policy - Warenwetbesluit Smeerbare vetproducten/ Regulations on fat products

Date:
October 2016
Published by:
Official Legal Portal
Published year:
October 2016
Is the policy document adopted?:
Yes
Adopted year:
October 2016
Adopted by:
Government of the Netherlands
Type of policy:
Legislation relevant to nutrition

Tabs

Legislation Details

Artikel 1 In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: bak- en braadproducten: waren die voornamelijk bestaan uit een mengsel van niet of slechts ten dele van melk afkomstige oliën en vetten, en aangeduid als geschikt of bestemd voor bakken en braden, met een vetgehalte van ten minste 90%, met uitzondering van oliën en vetten als zodanig; verordening (EU) 1308/2013: Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013, tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten en tot intrekking van de Verordeningen (EEG) nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van de Raad (PbEU 2013, L 347).

Artikel 2 1. Het is verboden te handelen in strijd met de eisen gesteld bij of krachtens artikel 91, onder a en d, en bijlage VII, deel VII en aanhangsel II van verordening (EU) 1308/2013. 2. Het is verboden de in aanhangsel II bij bijlage VII, van verordening (EU) 1308/2013, onder B en C, bedoelde vetten te bereiden of te verhandelen die niet voldoen aan de eisen bij dit besluit gesteld met betrekking tot hun samenstelling.

Artikel 3 In de in aanhangsel II bij bijlage VII, van verordening (EU) 1308/2013, onder B en C, bedoelde vetten is het gehalte aan erucazuur niet hoger dan 5% en het gehalte aan erucazuur en zijn isomeren niet hoger dan 6,5%, een en ander berekend op het totale gehalte aan vetzuren in de vetfase.

Reference: 

WHO 2nd Nutrition Policy Review 2016-2017

Revision log

DateUserLogState
Tue, 06/19/2018 - 20:55zillmerkpublishedpublished
Sun, 06/17/2018 - 11:01veronika6894Edited by Veronika Polozkova.needs_review
Sun, 06/17/2018 - 10:59veronika6894Created by Veronika Polozkova.draft