Policy - Joint circular of Ministry of Agriculture and Rural development, Ministry of Industry and Commerce, Ministry of Health

Date:
2014
Published year:
2014
Is the policy document adopted?:
No / No information
Type of policy:
Legislation relevant to nutrition

Tabs

Legislation Details

Điều 11. Các khuyến cáo và cảnh báo an toàn

1. Các khuyến cáo về sức khỏe phải dựa trên các bằng chứng khoa học và được chứng minh khi công bố sản phẩm.

2. Các khuyến cáo về so sánh dinh dưỡng phải tuân thủ theo quy định tại Phụ lục 2 ban hành theo Thông tư liên tịch này. Trong trường hợp Việt Nam chưa cập nhật các khuyến cáo so sánh dinh dưỡng thì có thể theo hướng dẫn của Ủy ban tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (Codex).

Reference: 

WHO 2nd Global Nutrition Policy Review 2016-2017

Revision log

DateUserLogState
Thu, 09/20/2018 - 09:59engesveenkEdited by engesveenk.published
Thu, 05/24/2018 - 20:44zillmerkpublishedpublished
Mon, 03/12/2018 - 17:13zillmerkBulk moderation state change.draft
Fri, 03/09/2018 - 00:59engesveenkBulk moderation state change.published