Policy - Национална Здравна Стратегия 2020 [National Health Strategy 2020]

Date:
2015
End year:
2020
Published by:
Ministry of Health
Published year:
September 2016
Is the policy document adopted?:
Yes
Adopted year:
2015
Adopted by:
Ministry of Health
Type of policy:
Health sector policy, strategy or plan with nutrition components

Tabs

Goals
Goals, objectives or targets related to nutrition: 
1.3.2. Реализиране на ефективни програми за промоция на здраве и профилактика на болестите, вкл. по отношение на здравословно хранене, промоция на укрепваща здравето физическа активност, намаляване употребата на тютюневи изделия и наркотични вещества и злоупотребата с алкохол и др., с акцент върху рискови групи;
 
3.1.9. Мултисекторно сътрудничество ивключване на храненето в усилията заосъществяване на икономически ефек-тивни действия за насърчаване на здра-вословното хранене;
  • 3.1.9.1. Съвместни дейности сбраншови организации ипроизводители на храни зареформулиране на храни поотношение намаляванесъдържанието на наситенимазнини, сол и захар
  • 3.1.9.2. Мултисекторносътрудничество за намаляваненатиска на маркетинга ирекламата на храни за деца
3.1.10. Промоция на здравословно и ба-лансирано хранене през всички етапи наживота чрез изграждане на подкрепящасреда;
  • 3.1.10.1.Разработване наобразователни програми,информационни материали,провеждане на здравно-образователни мероприятия за промоция на здравословнохранене, при различнипопулационни целеви групи
  • 3.1.10.2.Включване наздравословното хранене катоприоритет в дейността наздравния сектор - разкриване наконсултативни кабинети заздравословно и диетично хранене
3.1.11. Създаване на система за наблю-дение, мониторинг, оценка на детерми-нанти и тенденции чрез изследване нахраненето и хранителния статус на популационно ниво. 
  • 3.1.11.1.Наблюдение имониторинг на поднормено тегло,нормално тегло, свръхтегло изатлъстяване при различнирискови популационни групи
  • 3.1.11.2.Мониторинг на анемияпри бременни и кърмещи жени,създаване на база данни

Revision log

DateUserLogState
Wed, 04/08/2020 - 21:11engesveenkBulk moderation state change.published
Mon, 02/19/2018 - 21:48engesveenkBulk moderation state change.published